Opieka hospicjum domowego

Pod opiekę hospicjum domowego przyjmowani są pacjenci:

  • chorujący na nieuleczalną,
  • postępującą chorobę nowotworową w końcowym okresie życia,
  • oraz pacjenci z odleżynami IV stopnia.

Celem opieki nad pacjentem w domu jest zwalczanie bólu i poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
Wizyty odbywają się w zależności od potrzeb - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu przez pielęgniarkę i przez lekarza w zależności od potrzeb ( nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu ).
Pacjent oraz rodzina mają stały telefoniczny kontakt z pielęgniarkami i lekarzem.
W razie konieczności wizyty odbywają się natychmiast zaraz po zgłoszeniu, tak aby rodzina była pod stałą opieką i kontrolą lekarza i pielęgniarek.

Warunki przyjęcia do hospicjum domowego:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty;
  • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego;
  • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum;
  • potrzeby chorego;
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.

Ważna informacja dotycząca zmian w świadczeniu usług hospicjum domowego

Dotyczy realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z COVID-19. 17.03.2020.
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach,
Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarza i psychologa, oraz wizyt pielęgniarki, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.
Dopuszcza się realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.[i] [ii]

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych przez personel lekarski, pielęgniarski i psychologów w zakresach wymienionych w Katalogu zakresów świadczeń stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzeń:

1. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 45/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, zwanego dalej zarządzeniem SPO:
   1. świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
   2. świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
   3. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

2. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 74/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zwanego dalej zarządzeniem OPH:
   1. świadczenia w hospicjum domowym
   2. Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym opisanych powyżej porad, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia SPO lub zarządzenia OPH, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy:
89.0099 - porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
89.046 - Wizyta pielęgniarki/położnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
94.471 - Porada psychologiczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, Centrala NFZ rekomenduje zawieszenie wizyt domowych udzielanych w ramach poradni medycyny paliatywnej.

[i] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2020 poz. 460)
[ii] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. 2020 poz. 457)

Polecamy


1procent hd


logo hospicjum


caritas logo